Skip to main content

Lloyd’s Svenska Försäkringstagare – Hur Man Lämnar Klagomål

Ta reda på hur du lämnar klagomål och förfarandet vid klagomålshantering

Ditt försäkringsbrev innehåller information om vem du ska kontakta vid ett eventuellt klagomål. Alternativt kan du kontakta din mäklare eller, om ditt klagomål handlar om ett skadeståndsanspråk, ska du kontakta den person som har hanterat detta anspråk och informera dem om ditt missnöje.

Vad är ett Klagomål?

Enligt Finansinspektionens förordning FFFS 2002:23 definieras ett klagomål som:
När en kund hos en institution uttrycker specifikt missnöje i ett enskilt ärende avseende hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. I detta sammanhang betraktas inte allmänna åsikter, uttryck för misstycke eller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden som klagomål.

Hur Lloyd’s Kommer att Hantera ditt Klagomål

Lloyd’s managing agent, eller den part som är namngiven i ditt försäkringsbrev för hantering av klagomål, kommer att:

  • Skicka en skriftlig bekräftelse på ditt klagomål. Denna kommunikation ska innehålla uppgifter om den person som hanterar klagomålet och informera dig om den vägledning som kan erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och via kommunens konsumentrådgivning.
  • Inom 14 kalenderdagar ge dig en skriftlig uppdatering om hur utredningen av ditt klagomål går.
  • Inom 8 veckor – försöka ge dig ett slutgiltigt skriftligt svar på ditt klagomål.

Om du fortfarande är missnöjd efter att du har fått det slutliga svaret, eller om du inte har erhållit ett slutgiltigt svar inom 8 veckor, kan du hänvisa ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden på nedanstående kontaktuppgifter:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm
Sverige

Dessa rutiner för klagomålshantering påverkar inte de rättigheter du har enligt lag.

Gör ett klagomål

Kontaktuppgifter till Lloyd's i Sverige:

Erik Börjesson

Lloyd’s – Områdeschef Norden samt representant för Lloyd’s i Sverige
Sveavägen 20, 6 tr
SE 111 57 STOCKHOLM
SWEDEN

+46 8 545 255 40

Kontaktuppgifter till Lloyd's i Storbritannien:

Klagomål (Complaints)

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693