Ditt  försäkringsbrev innehåller information om vem du ska kontakta vid ett eventuellt klagomål. Alternativt kan du kontakta din mäklare eller, om ditt klagomål handlar om ett skadeståndsanspråk, ska du kontakta den person som har hanterat detta anspråk och informera dem om ditt missnöje.

Vad är ett Klagomål?

Enligt Finansinspektionens förordning  FFFS 2002:23 definieras ett klagomål som:

När en kund hos en institution uttrycker specifikt missnöje i ett enskilt ärende avseende hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. I detta sammanhang betraktas inte allmänna åsikter, uttryck för misstycke eller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden som klagomål.

Hur Lloyd’s Kommer att Hantera ditt Klagomål

Lloyd’s managing agent, eller den part som är namngiven i ditt försäkringsbrev för hantering av klagomål, kommer att: 
  • Skicka en skriftlig bekräftelse på ditt klagomål. Denna kommunikation ska innehålla uppgifter om den person som hanterar klagomålet och informera dig om den vägledning som kan erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och via kommunens konsumentrådgivning.
  • Inom 14 kalenderdagar ge dig en skriftlig uppdatering om hur utredningen av ditt klagomål går.
  • Inom 8 veckor – försöka ge dig ett slutgiltigt skriftligt svar på ditt klagomål.

Om du fortfarande är missnöjd efter att du har fått det slutliga svaret, eller om du inte har erhållit ett slutgiltigt svar inom 8 veckor, kan du hänvisa ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden på nedanstående kontaktuppgifter:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174

101 23 Stockholm

Sverige

Tel + 46 8 50 88 60 00

Fax + 46 8 50 88 60 01

E-post: arn@arn.se

Webbplats:

www.arn.se

Dessa rutiner för klagomålshantering påverkar inte de rättigheter du har enligt lag.

Gör ett klagomål

Kontaktuppgifter till Lloyd's i Sverige:

Lloyd’s – Områdeschef Norden samt representant för Lloyd’s i Sverige
Erik Börjesson
Sveavägen 20, 6 tr
SE 111 57 STOCKHOLM
SWEDEN

E-post: erik.borjesson@lloyds.com

Tel:   +46 8 545 255 40 (Switchboard)

Kontaktuppgifter till Lloyd's i Storbritannien:

Klagomål (Complaints)
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

E-post: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693