Jestliže si přejete učinit stížnost, vyhledejte si v pojistce údaje o kontaktní osobě.  

Alternativně můžete kontaktovat vašeho pojišťovacího makléře nebo v případě, že se stížnost týká pojistného nároku, tak kohokoliv, kdo se zabýval vaším nárokem, a informujte ho o důvodu vaší nespokojenosti.

Co je stížnost?

Lloyd’s definuje stížnost následovně:

Jakýkoli ústní nebo písemný projev nespokojenosti, ať oprávněný či nikoli, osoby nebo v zastoupení osoby ohledně finanční služby nebo jejího neposkytnutí, který (1) uvádí, že stěžovatel utrpěl (nebo může utrpět) finanční újmu, závažnou tíseň nebo závažné nepříjemnosti (2) se vztahuje na činnost toho respondenta nebo kteréhokoli jiného respondenta, se kterým tento respondent je ve spojení v marketinku nebo poskytování finančních služeb nebo produktů, které spadají do pravomoci Ombudsmana pro finanční služby ve Spojeném království (Financial Ombudsman Service).

Jak vyřizuje Lloyd's vaši stížnost

Řídící makléř společnosti Lloyd's nebo osoba uvedená ve vaší pojistce, která je zmocněna vyřídit vaši stížnost jménem společnosti, bude usilovat o sdělení rozhodnutí v písemné formě ve lhůtě 8 týdnů od obdržení stížnosti.

Jestliže budete nadále nespokojeni po obdržení konečného stanoviska, můžete předat svoji stížnost České národní bance.

Její kontaktní údaje jsou:

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Česká republika

Tel: 22 441 4359 / 2887

Fax: 22 441 2261

E-mail: spotrebitel@cnb.cz

https://www.cnb.cz/en/

Česká národní banka se zabývá jen stížnostmi spotřebitelů. Definice spotřebitele je „fyzická nebo právnická osob, která kupuje výrobky nebo služby pro jiné účely než podnikání s takovými výrobky nebo službami.“

 

Tato pravidla vyřizování stížností nemají vliv na vaše zákonná práva.

Podání stížnosti

Můžete kontaktovat Lloyd’s ve VB na:

Complaints

Fidentia House

Walter Burke Way

Chatham Maritime

Chatham

Kent

ME4 4RN

Email: complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693