Skip to main content

Snelle referentiegids / Veelgestelde vragen voor polishouder

Achtergrond / Brexit

De Brexit is de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Na een referendum in juni 2016 kondigde de Britse regering in maart 2017 formeel de terugtrekking van het land aan, waarmee een proces werd gestart waarbij het VK zich op 31 januari 2020 uit de EER terugtrok. De terugtrekking gaat gepaard met een overgangsperiode die naar verwachting zal eindigen op 31 december 2020.

Een schadepolis toegekend aan een boekjaar van 1993 tot en met 2020 die betrekking heeft op (of een element bevat van) een EER-risico, hetzij door het verblijf van de polishouder, hetzij door de locatie van het verzekerde risico, zodanig dat de polis (of het relevante deel ervan) na de Brexit niet vanuit het VK kan worden beheerd zonder inbreuk te plegen op wettelijke of regelgevende vereisten.
Polissen die onderworpen zijn aan wettelijke licenties van Lloyd’s in Australië, Canada, Hongkong, Singapore, Zuid-Afrika en/of Zwitserland zullen niet worden overgedragen.

Alle EER-polissen (anders dan sommige polissen) moeten worden overgedragen aan een gereguleerde verzekeringsmaatschappij van de EER zodat de polissen blijvend kunnen worden beheerd op een manier die voldoet aan de regelgeving, inclusief de betaling van geldige vorderingen.
Het risico bestaat anders dat Lloyd’s na het einde van de overgangsperiode van de Brexit, naar verwachting op 31 december 2020, uw polis juridisch niet zal kunnen beheren, inclusief het betalen van geldige vorderingen.

EER: de Europese Economische Ruimte, zoals gevormd door de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (94/1/EGKS, EG), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en de volgende 30 staten; Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU-leiders hebben op 17 oktober 2019 een overeenkomst gesloten over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de EU, die op 1 februari 2020 in werking is getreden. De overeenkomst omvat een overgangsperiode gedurende welke er sprake zal zijn van juridische en regelgevende continuïteit tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op basis van de bestaande regels vanaf de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat (31 januari 2020) tot het verstrijken van die periode (de einddatum van de overgang). De overgangsperiode zal naar verwachting op 31 december 2020 aflopen.

Lloyd’s heeft zijn vestigingskeuze voor de verzekeringsmaatschappij van de EER zorgvuldig overwogen. Een van de belangrijkste factoren bij de uiteindelijke keuze was de mogelijkheid om 100% van de activiteiten die we willen overdragen, terug te herverzekeren aan syndicaten, wat geen beschikbare optie was in andere EER-landen die we overwogen. Lloyd’s Brussels is als verzekeraar gemachtigd door de Nationale Bank van België (NBB) om tal van bedrijfsactiviteiten inzake schade(her)verzekering te verrichten en zal over paspoortrechten beschikken om deze activiteiten in de hele EER te verrichten, hetzij op basis van vrijheid van vestiging, hetzij op basis van vrijheid van dienstverlening, met 19 vestigingen in de hele EER. Lloyd’s heeft een goede relatie met de Belgische regelgevers, de NBB en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De Belgische regelgeving omvat ook de Solvency II-richtlijn en biedt dus soortgelijke prudentiële regelgevingsbescherming als de huidige Britse regeling.

Ja. Geen van de opties die we hebben overwogen, bieden dezelfde rechtszekerheid en doelstelling als een Part VII-overdracht vóór de overgangsdatum. Er zijn geen andere oplossingen die een afdoende oplossing bieden voor het verlies van paspoortrechten en het regelgevingsrisico dat de Brexit met zich meebrengt voor Lloyd’s en haar polishouders.

Na het referendum in juni 2016 en de formele aankondiging door de Britse regering dat het land zich zou terugtrekken uit de EER, heeft de Raad een aantal scenario’s overwogen. Na verdere bestudering van de inbreng van de EAVB en de Britse regelgevers hebben de Raad en het Bestuur in juni 2018 het voorgestelde overdrachtstraject goedgekeurd, aangezien overdracht het meest zekere en definitieve resultaat oplevert. Hoewel sommige verzekeraars al vooruitgang hebben geboekt met gelijkaardige Brexit-overdrachtsplannen, is de positie op de Lloyd’s-markt uniek en moet deze zorgvuldig in overweging worden genomen alvorens verder te gaan.

Een langere overgangsperiode onder dezelfde voorwaarden als de huidige overgang vereist nog steeds een oplossing voor het standpunt van de EER met betrekking tot vorderingen, ook al vindt dit later plaats. Voor de vereiste continuïteit van de dienstverlening op een later tijdstip en om gebruik te maken van de rechtszekerheid die vóór de einddatum van de overgang bestaat, zal de overdracht worden voortgezet volgens de huidige plannen. De Britse regering heeft verklaard dat zij niet voornemens is om een verlenging van de overgangsperiode te vragen en het Britse parlement heeft wetgeving aangenomen om dit voornemen ook uit te voeren.

Voorgesteld wordt om schadepolissen in de EER (of delen daarvan) die aan een boekjaar van 1993 tot en met 2020 zijn toegewezen, over te dragen aan Lloyd’s Insurance Company N.V. in Brussel (Lloyd’s Brussels), een volle dochteronderneming van de Society of Lloyd’s.

Polissen waarvoor Lloyd’s onderworpen is aan regelgevende licenties in Australië, Canada, Hongkong, Singapore, Zuid-Afrika en/of Zwitserland, zullen echter niet worden overgedragen.

Na de overgangsperiode, die naar verwachting op 31 december 2020 zal eindigen, zullen Lloyd’s-leden mogelijk geen bestaande EER-activiteiten meer kunnen beheren zonder inbreuk te plegen op de wet- of regelgeving van verschillende EER-lidstaten, aangezien de paspoortrechten dan niet meer gelden. Nieuwe activiteiten lopen via Lloyd’s Brussels: afsluiten van nieuwe schadeverzekeringen en verlengen van schadeverzekeringen in de EER vanaf 1 januari 2019 .

Slechts een zeer klein deel van de activiteiten die door de leden worden uitgevoerd, betreft levensverzekeringsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen niet worden opgenomen in de voorgestelde overdracht omdat Lloyd’s Brussels niet bevoegd is en kan zijn om levensverzekeringsactiviteiten uit te voeren. De betrokken beheerders bereiden een eigen oplossing voor voor het beheer van levensverzekeringen na de Brexit.

We hebben in 2018 een voorbereidende hoorzitting gevraagd bij de High Court om duidelijkheid te krijgen over een aantal uitgangspunten die ten grondslag liggen aan Lloyd’s benadering van de overdracht, gelet op de unieke omvang, aard en complexiteit van de Lloyd’s-markt en de voorgestelde Part VII-overdracht.

De belangrijkste punten van het niet-bindende besluit van de High Court waren:

  1. de overdracht zou kunnen plaatsvinden als één enkele overdracht vanaf 1993 namens alle leden van Lloyd’s (tijdens de vergadering van september 2018 heeft de Raad van Lloyd’s aanwijzingen gegeven aan de leden om dit toe te passen);
  2. de overdracht wordt centraal gecoördineerd door Lloyd’s;
  3. de overdracht geldt voor alle EER-activiteiten die beheerders na de Brexit niet meer zullen kunnen uitvoeren (de ‘over te dragen activiteiten’);
  4. de erkenning van het bestaan van een aantal over te brengen activiteiten is pas mogelijk na de overdrachtsdatum wanneer zich vorderingen voordoen; en
  5. polissen die zowel EER- als niet-EER-risico’s omvatten, worden opgesplitst.

Deze voorbereidende hoorzitting heeft een zeer positief resultaat opgeleverd voor Lloyd’s, aangezien we zo verder konden gaan zoals gepland, afhankelijk van de goedkeuringen van regelgevende instanties en de High Court.

De EAVB heeft verzekeraars en marktinstanties aangespoord om in actie te komen gezien de onzekerheden die de Brexit met zich meebrengt voor de activiteiten en de geldende regelgevingen.

Op 28 februari 2020 richtte de PRA zich eveneens tot de bedrijven (waaronder Lloyd’s) met uitstaande Europese verplichtingen en wees daarbij op het standpunt van de EAVB en op de noodzaak gebruik te maken van overgangsmaatregelen en binnenlandse afvloeiingsregelingen binnen de EU.

De toezichthouders in de EER zullen de protocollen inzake de overdracht van verzekeringsactiviteiten blijven volgen tijdens de overeengekomen overgangsperiode na de Brexit, aangezien het EU-recht van toepassing blijft. Lloyd’s werkt ook samen met Amerikaanse toezichthouders.

Polissen die verband houden met Australië, Canada, Hongkong, Singapore, Zuid-Afrika en Zwitserland (‘uitgesloten rechtsgebieden’) zijn uitgesloten van de regeling omdat ze onderworpen zijn aan licentievereisten die gelden voor Lloyd’s als geheel en die het onmogelijk of onpraktisch maken om de polissen over te dragen aan Lloyd’s Brussels. Tot deze vereisten behoren landen die lokale trustakten of andere depositoregelingen opleggen.

Australië, Canada, Hongkong, Singapore, Zuid-Afrika en Zwitserland

Nee. Polissen binnen de EER die risico’s in de VS dekken, of die risico’s in de EER dekken terwijl ze uitgegeven zijn aan een polishouder in de VS, vallen onder de regeling.

Overdrachtsprocedure

Ingangsdatum betekent het tijdstip en de datum waarop de overdrachtsregeling van kracht is. De ingangsdatum wordt verwacht op of rond 30 december 2020.

De regeling is het document waarin de voorwaarden van de overdracht zijn vastgelegd. Het is een juridisch document dat is goedgekeurd door de High Court of England and Wales.

De leden, die voor de toepassing van deze regeling door Lloyd’s worden vertegenwoordigd. Op grond van het besluit van Lloyd’s heeft de Raad van Lloyd’s op 20 september 2018 verklaard dat Lloyd’s bevoegd is om namens de leden op te treden als overdrager voor de uitvoering van deze regeling.

De overnemer is Lloyd’s Insurance Company N.V. (Lloyd’s Brussels), een Belgische vennootschap die een volle dochteronderneming is van Lloyd’s. Lloyd’s Brussels is als verzekeringsmaatschappij toegelaten door de Nationale Bank van België. De overnemer is naar Belgisch recht gemachtigd om in alle EER-staten verzekeringsactiviteiten uit te oefenen en uit te voeren voor dezelfde klassen als de verzekeringsactiviteiten die hem krachtens de regeling worden overgedragen

Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 vereist dat overdrachten van verzekeringsactiviteiten plaatsvinden door middel van een overdrachtsregeling voor verzekeringsactiviteiten die is goedgekeurd door de High Court of England and Wales. Part VII maakt het thans mogelijk om verzekeringsactiviteiten over te dragen van een gereguleerde Britse verzekeraar aan een verzekeraar in de EER zonder vernieuwing van elke polis of toestemming van elke polishouder. Part VII heeft ook betrekking op activiteiten van Lloyd’s of London. Part VII is een gemeenschappelijk juridisch mechanisme dat wordt gebruikt voor de herstructurering van verzekeringsactiviteiten. Schaderisico's binnen de EER kunnen daardoor worden overgedragen aan Lloyd’s Brussels. Schaderisico’s binnen de EER kunnen ook worden gescheiden van risico's buiten de EER en worden overgedragen aan Lloyd's Brussels. Part VII is in het kader van de Brexit door vele andere Britse verzekeraars gebruikt om EER-verzekeringen over te dragen aan Europese verzekeraars.

In het kader van Part VII zal de High Court of England and Wales worden verzocht een regeling goed te keuren (sanction) die de overdracht van de betrokken activiteiten mogelijk moet maken. Er zijn twee afzonderlijke hoorzittingen van de High Court, gescheiden door een kennisgevingsfase voor verzekeringnemers en andere belanghebbenden. De kennisgevingsfase is verplicht krachtens de wetgeving, terwijl het regelgevingskader van Part VII polishouders en andere betrokkenen het recht geeft om bezwaar te maken tegen de regeling.

De High Court komt tot een beslissing op basis van de overgelegde bewijzen, nl. getuigenverklaringen (met inbegrip van de communicatievoorstellen en eventuele ontheffingen van de verplichting om bepaalde partijen te informeren), de regeling, een verslag voor de High Court van een onafhankelijke deskundige (OD), ontwerpbesluiten, antwoorden en bezwaren (indien van toepassing) van polishouders en ondersteunende aanvullende documenten.

Van de Prudential Regulation Authority (PRA) en de Financial Conduct Authority (FCA) wordt eveneens verwacht dat ze voor elke hoorzitting een verslag opstellen ter attentie van de High Court. Lloyd’s zal tijdens de hoorzittingen vertegenwoordigd worden door een advocaat (QC) en de PRA en FCA hebben het recht om zich op dezelfde manier te laten vertegenwoordigen. De QC van Lloyd’s zal zijn argumenten voorleggen en de rechter zal luisteren naar de PRA en FCA. Polishouders kunnen bij de High Court in persoon aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen.

Bezwaren van polishouders die als gevolg van de kennisgevingsfase zijn ontvangen, zullen door de PRA, de FCA en de OD en tijdens de hoorzitting van de High Court in overweging worden genomen. Als de regeling wordt goedgekeurd, zal de High Court een afgestempeld rechterlijk bevel opstellen dat de overdracht volledig rechtsgeldig maakt – de overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de geplande ingangsdatum van de regeling, thans 30 december 2020.

De voorgestelde ingangsdatum voor de overdracht is 30 december 2020. Er blijft dan een korte tijd over tot het verwachte einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. De continuïteit van de dienstverlening wordt hierdoor mogelijk. Op de ingangsdatum worden de EER-polissen overgedragen aan Lloyd’s Brussels. Om eventuele vertragingen door uitvoering van meerdere overdrachten te voorkomen, is besloten de EER-polissen op één locatie (Brussel) te centraliseren.

De OD is de heer Carmine Papa, een ervaren marktprofessional. Carmine Papa is partner van PKF Littlejohn LLP en is sinds 1983 betrokken bij controle en advisering voor de Lloyd’s-markt en de Londense verzekeringsmarkt. Hij werkte samen met Lloyd’s-syndicaten, verzekeringsmaatschappijen, beheerders en leden. Carmine trad als adviseur op bij de aanstelling van zowel nieuwe syndicaten als beheerders en heeft een schat aan Lloyd’s- en marktervaring. Carmine kan een beroep doen op de bijkomende expertise van PKF Littlejohn en heeft toegang tot actuariële consultancy-middelen.

Zijn aanstelling is goedgekeurd door de PRA in overleg met de FCA. De OD zal nauw samenwerken met de PRA, FCA en NBB alvorens zijn verslag(en) uit te brengen. De taak van de OD is om in te schatten of een groep polishouders of andere belanghebbenden wezenlijk nadelige gevolgen zullen ondervinden van de regeling. De plicht van de OD ligt bij de High Court. Hoewel de OD in overleg met de FCA door de PRA is goedgekeurd en zijn plicht uiteindelijk bij de High Court ligt, zijn zijn honoraria volledig voor rekening van Lloyd’s.

Er zijn twee hoorzittingen gepland:

  1. (Initiële) hoorzitting – 12 mei 2020; en
  2. (Definitieve) hoorzitting – 2 oktober 2020.

Als de regeling wordt goedgekeurd, zou deze op 29 oktober 2020 in werking treden. Vanaf 18 november 2020 zullen de EER-polissen (of het EER-gedeelte van polissen) overgedragen zijn aan Lloyd’s Brussels.

Nee. Dit is niet zoals een aandeelhoudersvergadering – er zijn geen stemrechten. Polishouders en alle overige personen die menen door de uitvoering van de Part VII-overdracht te worden benadeeld, hebben het recht om bezwaar te maken tegen de voorstellen. Raadpleeg <Bezwaren of zorgen melden> voor meer informatie.

Het besluit en de discretionaire bevoegdheid om een overdracht van verzekeringsactiviteiten goed te keuren krachtens Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), ligt bij de High Court. Part VII van de FSMA is een grondige procedure. Er zijn een aantal sterke beschermingsmechanismen en verplichtingen ingebouwd die kunnen voorkomen dat Part VII geheel of gedeeltelijk in werking kan treden. Als aan de FSMA-voorwaarden niet naar tevredenheid van de High Court wordt voldaan, kan de regeling door de High Court worden tegengehouden.

De waarborgen zijn zowel wettelijk als regulerend. De VII-procedure kent vier belangrijke waarborgen:

1) De onafhankelijke deskundige (OD). Een niet-conflicterende expert uit de sector wiens aanstelling is goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority (PRA) in overleg met de Financial Conduct Authority (FCA). De plicht van de OD ligt bij de High Court. De OD moet bepalen of polishouders een ‘wezenlijk nadelig effect’ ondervinden als gevolg van de overdracht.

2) De kennisgeving aan polishouders en hun rechten om een procedure aanhangig te maken en bezwaar aan te tekenen. De Part VII-wetgeving vereist dat alle directe polishouders vooraf worden geïnformeerd over de voorgestelde overdracht (hoewel het mogelijk is om ontheffingen te vragen voor de verplichting om bepaalde polishouders en andere belanghebbenden op de hoogte te brengen). Polishouders moeten in kennis worden gesteld van de overdracht met een opzeggingstermijn ‘van minstens zes weken’ en hebben het recht om vraagtekens te plaatsen bij of bezwaar te maken tegen de overdracht. Zij hebben tevens het recht om te worden vertegenwoordigd of aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

3) De regelgevers – De overlegprocedure met de PRA en FCA is lang en gedetailleerd. De PRA moet tevreden zijn met de prudentiële aspecten van de regeling, rekening houdend met de wettelijke doelstellingen van de PRA, terwijl de FCA tevreden moet zijn met de verschillende aspecten die te maken met de handelswijze en, meer in het bijzonder, het communicatiebeleid (kennisgevingen) rond de regeling in de richting van de polishouders. Beide zullen de kerndocumenten inzien – de regeling, de wettelijke mededeling, de kennisgevingsstrategie voor polishouders en de verslagen van de onafhankelijke deskundige – en, waar nodig, van commentaar voorzien.

Beide regelgevers zullen afzonderlijke verslagen opstellen voor de hoorzittingen van de High Court. Van beide regelgevers wordt verwacht dat ze bij de High Court worden vertegenwoordigd door een raadsman.

4) De High Court – De Britse rechtbank zal de voorgestelde overdracht grondig behandelen na bestudering van alle kerndocumenten, de verslagen van de PRA en FCA en de antwoorden van polishouders en andere belanghebbenden, in het bijzonder de eventuele bezwaren tegen de voorstellen.

De PRA en FCA zijn en blijven een adviserende rol spelen bij het beoordelen van onze voorstellen. Beide vormen een integraal onderdeel van de wettelijke procedure. Ze zullen afzonderlijke verslagen opstellen die de High Court in overweging zal nemen. Uiteindelijk zal hun gevraagd worden of ze bezwaar hebben tegen de voorstellen. De High Court zal zich baseren op de afzonderlijke bevindingen van de PRA en de FCA, met name als het gaat om de prudentiële aspecten van de regeling en de naleving van relevante voorschriften met betrekking tot Part VII-overdrachten en de handelwijze en uitvoering rond de kennisgevingsfase voor polishouders.

Lloyd’s Brussels moet de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op dezelfde wijze als de PRA en FCA raadplegen. Tot nu toe hebben ze onze voorstellen gesteund. Wij verwachten dat de NBB de voorstellen in behandeling zal houden tot de ingangsdatum.

Ja. De HMRC wacht meestal met een standpunt totdat de definitieve versies van de regeling en het verslag van de onafhankelijke deskundige beschikbaar zijn.

De wet waaronder de contracten zijn afgesloten, valt meestal onder het Engelse recht.

Gevolgen van de overdracht

We vragen u – als houder van een polis die overgedragen zou kunnen worden of als andere belanghebbende partij – kennis te nemen van de voorstellen. Lees alle informatie op deze website en zorg ervoor dat iedereen die onder de polis valt, op de hoogte is van de voorgestelde overdracht.

Als uw polis een groepsovereenkomst is, zal Lloyd’s u helpen om uw polishouders en eventuele andere begunstigden op de hoogte te brengen van de voorstellen. Neem contact met ons op als u ondersteuning nodig hebt.

Eenieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden als gevolg van de voorgenomen overdracht, heeft het recht deel te nemen aan de hoorzitting van de High Court, die gepland staat op 2 oktober 2020, en bezwaar te maken tegen de voorgenomen overdracht, hetzij persoonlijk, hetzij via een vertegenwoordiger. Als u of uw vertegenwoordiger van plan zijn om de zitting van de High Court bij te wonen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we u kunnen informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot de zitting, zoals tijd of datum.

U kunt zich ook verzetten tegen de voorgenomen overdracht door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Lloyd’s via onderstaande contactgegevens. We zullen uw bezwaar noteren en meedelen aan de PRA, de FCA, de onafhankelijke deskundige en de High Court. Meer informatie over hoe u eventuele zorgen en bezwaren kunt melden, vindt u op <Bezwaren of zorgen melden>.

Uw polis of een polis waarop u recht hebt, is ondergebracht of is in het verleden ondergebracht geweest bij Lloyd’s. Gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke marktvertegenwoordiger via onze Market Directory op https://www.lloyds.com/.

Met de hulp van marktdeelnemers informeert Lloyd’s het vaste aanspreekpunt voor elke over te dragen activiteit. Wanneer er andere partijen zijn met een belang in de polis, inclusief partijen met een economisch belang, die bij het aanspreekpunt bekend zijn, verzoekt Lloyd’s hen ook op de hoogte te brengen van de voorstellen. Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt bij de kennisgeving.

De aansprakelijkheid onder bepaalde polissen strekt zich uit tot na de vervaldatum van de polis. Hierdoor behoudt de polishouder een economisch belang in de polis en moet de polishouder dus op de hoogte worden gebracht.

De conclusie van de onafhankelijke deskundige is dat geen enkele polis nadelig zal worden beïnvloed als gevolg van de regeling.

Vanaf de ingangsdatum zullen alle over te dragen polissen, activa en passiva worden overgedragen aan Lloyd's Brussels. Raadpleeg de <Samenvatting van de Voorwaarden van de regeling> voor meer informatie.

De regeling, indien goedgekeurd, voorziet in de overdracht van alle polissen waarvan de polishouder ingezetene is van de EER of waarvan alle risico’s zich in de EER bevinden. Voor polissen waarvan een deel van het risico in de EER ligt, zal alleen het EER-deel van het risico worden overgedragen aan Lloyd’s Insurance Company N.V. (Lloyd’s Brussels) en zullen de niet-EER risico’s ongewijzigd en onveranderd blijven. Dit wordt thans in de EER erkend onder de Europese Verzekeringsrichtlijn (Solvency II). De polis blijft intact – er hoeven geen nieuwe polissen uitgebracht te worden. In plaats daarvan zal op de polis aangetekend worden dat er sprake is van twee risicodelen – EER en niet-EER.

Nee, behalve dat Lloyd’s Insurance Company N.V. (Lloyd’s Brussels) de verzekeraar en verwerkingsverantwoordelijke wordt voor polissen in de EER. De voorgestelde overdracht is zorgvuldig opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen veranderingen ontstaan in de werking van de polissen of uw relatie met uw marktvertegenwoordiger.

Nee. Er zijn geen uitkeringen berekend of verschuldigd in verband met de voorgestelde overdracht.

Alle lopende activiteiten met betrekking tot de overdracht van polissen worden overgenomen door Lloyd’s Insurance Company N.V. (Lloyd’s Brussels), met uitzondering van aansprakelijkheden voor handelwijze en overige niet-verzekeringsgerelateerde aansprakelijkheden (zie hieronder). Raadpleeg de <Samenvatting van de Voorwaarden van de regeling> voor meer informatie over de continuïteit van procedures.

Alle handelingen of overige juridische of administratieve procedures, vorderingen of klachten met betrekking tot aansprakelijkheden voor handelwijze of overige niet-verzekeringsgerelateerde aansprakelijkheden blijven berusten bij de leden of hun beheerder.

Aansprakelijkheden voor handelwijze zijn aansprakelijkheden die voortvloeien uit of ontstaan zijn in verband met de verkoop, het beheer of de uitvoering van de over te dragen polissen vóór de ingangsdatum door of namens het lid of een agent van het lid.

Elke klacht met betrekking tot de verkoop, het beheer of de uitvoering van een over te dragen polis die zich vóór de ingangsdatum van de overdracht heeft voorgedaan, blijft bij de leden of hun agent.

De procedure voor het indienen van een klacht vindt u op: https://www.lloyds.com/resources-and-services/make-a-complaint/policyholder-complaint

Elke klacht met betrekking tot het beheer of de uitvoering van een over te dragen polis na de ingangsdatum van de overdracht moet worden ingediend bij Lloyd’s Brussels.

De procedure voor het indienen van een klacht vindt u op: https://www.lloydsbrussels.com/complaints

Als u een over te dragen polishouder bent die een ‘in aanmerking komende eiser’ is met een ‘beschermde vordering’ en een polis die naar Lloyd’s Brussels overgaat, waarbij de vordering betrekking heeft op een handeling of verzuim die zich vóór de overdracht heeft voorgedaan, dan blijft de vordering beschermd door de FSCS ingeval Lloyd’s Brussels insolvent wordt.

Indien uw vordering betrekking heeft op een handeling of nalatigheid die zich na de overgang voordoet, dan zal de FSCS-dekking van toepassing blijven op ‘beschermde vorderingen’ aangezien Lloyd’s Brussels voornemens is een erkend Brits filiaal te openen. Als u bijvoorbeeld een persoon bent die een vordering heeft uit een motorrijtuigenpolis die wordt overgedragen aan Lloyd’s Brussels, dan blijft u toch de FSCS-bescherming genieten. De vergunning voor een bijkantoor is nog niet toegezegd door de PRA, maar er is tot op heden geen reden om aan te nemen dat deze niet goedgekeurd zal worden. Als de UK-vestiging van Lloyd’s Brussels geen bevoegdheid krijg, dan zal de FSCS-dekking echter niet gelden voor dergelijke vorderingen.

Meer hierover leest u in deel 7.11 van het verslag van de onafhankelijke deskundige.

Als u een over te dragen polishouder bent die een ‘in aanmerking komende klachtindiener’ is (zoals een eenpersoonsbedrijf of een kleine onderneming) met een klacht over een handeling of verzuim van een lid of agent die zich heeft voorgedaan vóór de overdracht, dan zal uw toegang tot de FOS blijven bestaan na de overdracht. Wanneer de klacht betrekking heeft op een zaak die aan Lloyd’s Brussels is overgedragen, zal Lloyd’s Brussels verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van de FOS. Wanneer de klacht betrekking heeft op een zaak die niet is overgedragen aan Lloyd’s Brussels (bijvoorbeeld aansprakelijkheden voor handelwijze, die volgens de regeling niet worden overgedragen aan Lloyd’s Brussels), dan blijft het lid of de agent verantwoordelijk voor het beantwoorden van de FOS.

Bent u een over te dragen polishouder die een ‘in aanmerking komende klachtindiener’ is met een klacht over een handeling of verzuim van Lloyd’s Brussels die zich na de overdracht voordoet, dan hebt u over het algemeen enkel het voordeel van de FOS-dekking als de handeling of verzuim van Lloyd’s Brussels plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk. U moet er dan ook bewust van zijn dat omstandigheden zich kunnen voordoen waarin u voor een dergelijke klacht na de overdracht geen beroep kunt doen op de FOS. Meer hierover leest u in deel 2 en 7 van het verslag van de onafhankelijke deskundige.

De Part VII-procedure, zoals hierboven beschreven, zal een maatregel instellen om vorderingen aan de EER-voorwaarden te laten voldoen, zodat geldige EER-vorderingen op dezelfde manier als vóór de overdracht en op dezelfde manier als niet-EER-vorderingen kunnen worden uitbetaald. De manier waarop vorderingen moeten worden gemeld, wordt niet gewijzigd.

Lloyd’s veiligheidsketen omvat drie schakels:
i. Activa op syndicaatsniveau
ii. Fondsen van de leden bij Lloyds
iii. Centrale activa van Lloyd’s (inclusief het Central Fund)
De eerste twee schakels worden hoofdzakelijk beheerd ten voordele van de polishouders. Ze kunnen alleen worden gebruikt om de aansprakelijkheid van een lid te regelen voor polissen die rechtstreeks door dat lid zijn afgesloten of die door dat lid via de procedure van herverzekering na afsluiting (Reinsurance to Close) zijn herverzekerd.
De derde link omvat de wederzijdse activa van Lloyd’s die, naar eigen goeddunken van Lloyd’s, beschikbaar zijn om te voldoen aan de verzekeringsverplichtingen van de leden die niet kunnen worden gedekt uit het eigen vermogen van een van de leden.
Als een polishouder na de overdracht een vordering heeft op Lloyd’s Brussels, dan is Lloyd’s Brussels op zijn beurt herverzekerd bij leden van syndicaten. Lloyd’s zal naar eigen goeddunken gebruik kunnen blijven maken van het Central Fund om die leden zo nodig te ondersteunen en ervoor te zorgen dat aan hun verzekeringstechnische verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot hun verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsverplichtingen jegens Lloyd’s Brussels) wordt voldaan.

Het voordeel van de Part VII-overdracht is dat contracten geen vernieuwing vereisen. Er is geen erkenning, aanvaarding of ondertekening nodig van de contractpartij – de contracten worden automatisch en onherroepelijk overgedragen op de ingangsdatum van de regeling, na goedkeuring (sanction) door de High Court of England and Wales.

Rechtstreeks op een risicogewogen basis, in overeenstemming met de bestaande praktijken in de sector. Limieten en sublimieten zullen vóór en na overdracht op dezelfde manier en voor dezelfde bedragen van toepassing zijn.

Er wordt niet verwacht dat er negatieve fiscale gevolgen zullen zijn voor syndicaten als gevolg van de regeling. We blijven de fiscale behandeling bespreken met vaste adviseurs en met de HMRC en zullen het antwoord op deze vraag in de loop van de procedure steeds bijwerken.

De voorgestelde overdracht zal naar verwachting belastingneutraal zijn voor de polishouders. We blijven de fiscale behandeling bespreken met vaste adviseurs en met de HMRC en zullen het antwoord op deze vraag in de loop van de procedure steeds bijwerken.

Voorgesteld wordt dat, door middel van een besluit van de High Court in het kader van de goedkeuring van de regel, de uitgaande herverzekeringen van de syndicaten met betrekking tot EER-polissen zullen worden omgezet in retrocessieovereenkomsten die bovenop een 100%-herverzekeringscontract (Quota Share Agreement) zullen worden gesloten tussen Lloyd’s Brussels en de syndicaten.

Als een niet in de EER gevestigde herverzekeraar dekking verleent voor EER-polissen, dan zullen zijn polissen door middel van een besluit van de High Court in het kader van de goedkeuring van de regel worden omgezet in retrocessieovereenkomsten die bovenop een herverzekeringscontract (Quota Share Agreement) zullen worden gesloten tussen Lloyd’s Brussels en de syndicaten. Als een niet in de EER gevestigde herverzekeraar geen dekking verleent voor EER-polissen, verandert zijn positie niet.

Nee. Huidige uitgaande herverzekeringspolissen met betrekking tot de over te dragen polissen zullen niet worden overgedragen krachtens de Part VII-overdracht. In plaats daarvan zullen ze van rechtswege worden omgezet in een retrocessiedekking bovenop de herverzekeringsoverneekomst (Quota Share Agreement) tussen Lloyd’s Brussels en de syndicaten.

Alle directe kosten die Lloyd’s maakt om de voorgestelde overdracht uit te voeren, zijn voor rekening van Lloyd’s. De polishouders zullen geen van de kosten in verband met de voorgestelde overdracht betalen.

Door de overdracht zullen de EER-polissen na de Brexit in overeenstemming met de wettelijke of regelgevende vereisten kunnen worden beheerd, met inbegrip van de betaling van vorderingen. De voorgestelde overdracht zal de voorwaarden van gelijk welke polis ongewijzigd laten, behalve dat Lloyd’s Brussels de verzekeraar en de verwerkingsverantwoordelijke zal worden met betrekking tot de EER-polissen. De voorgestelde overdracht is zorgvuldig opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen veranderingen ontstaan in de werking van de polissen of uw relatie met uw marktvertegenwoordiger. U zult geen directe administratieve wijzigingen ondervinden als gevolg van de voorgestelde overdracht. De voorgestelde overdracht heeft evenmin invloed op de procedure voor het indienen van vorderingen en eventuele betalingen die verschuldigd zijn bij de afwikkeling van een geldige vordering. U kunt op dezelfde manier blijven werken met uw marktvertegenwoordiger en vorderingen indienen.

We raden u aan om de sectie Belangrijke updates (Important Updates) van deze website in de gaten te houden ().

Deze pagina wordt continu bijgewerkt tijdens de duur van de overdracht, inclusief details over eventuele wijzigingen in de tijden en data van de hoorzitting van de rechtbank en de uitkomsten. In september 2020 zullen we een exemplaar van het verslag van de onafhankelijke deskundige publiceren.

Kennisgeving aan polishouders

Eenieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden als gevolg van de voorgenomen overdracht, heeft het recht deel te nemen aan de hoorzitting van de High Court die gepland staat op voor 2 oktober 2020, en bezwaar te maken tegen de voorgenomen overdracht, hetzij persoonlijk, hetzij via een vertegenwoordiger. Als u of uw vertegenwoordiger van plan zijn om de zitting van de High Court bij te wonen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we u kunnen informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot de zitting, zoals tijd of datum.

U kunt zich ook verzetten tegen de voorgenomen overdracht door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Lloyd’s via <Contact met ons opnemen>.

We zullen uw bezwaar noteren en meedelen aan de PRA, de FCA, de onafhankelijke deskundige en de High Court. Meer informatie over hoe u eventuele zorgen en bezwaren kunt melden, vindt u op <Bezwaren of zorgen melden>.

Volgens Part VII moeten alle directe polishouders een kennisgeving ontvangen. Volgens de informatie die aan Lloyd's is verstrekt, bent u of bent u polishouder geweest van een polis die ondergebracht is bij Lloyd's. Voor zover mogelijk hebben we polishouders in kennis gesteld van de voorgestelde overdracht en hun recht om deel te nemen aan de procedure.

Lloyd's

Lloyd’s of London (Lloyd’s) is een verzekerings- en herverzekeringsmarkt gevestigd in de City of London. Lloyd’s is geen verzekeringsmaatschappij, maar een vennootschapsrechtelijke entiteit die valt onder de Lloyd’s Act van 1871. Lloyd's is 's werelds grootste gespecialiseerde verzekerings- en herverzekeringsmarkt. Onder onze wereldwijd vertrouwde naam treden we op als bewaarder van de markt.

Lloyd's werkt samen met een wereldwijd netwerk om de verzekerde wereld te doen groeien, de weerbaarheid van lokale gemeenschappen te vergroten en de wereldwijde economische groei te versterken.

De leden zijn verzekeringnemers, voormalige verzekeringnemers of nalatenschappen van voormalige verzekeringnemers van Lloyd’s die bij Lloyd’s schadeverzekeringsactiviteiten hebben uitgeoefend over enkele of alle boekjaren tussen 1993 en 2020. De leden verlenen financiële steun aan de (her)verzekeringspolissen die bij Lloyd’s zijn afgesloten. Ze fungeren als een gedeeltelijk onderlinge marktplaats met meerdere leden, gegroepeerd in syndicaten, die samen het risico verdelen en spreiden.

De verzekerden zijn zowel vennootschappen als particulieren (individuele leden worden ook wel ‘Namen’ genoemd).
De leden worden voor de toepassing van de EU-richtlijn 2009/138/EG (de Solvency II-richtlijn) ‘de vereniging van verzekeraars bekend als Lloyd’s’ genoemd. De Solvency II-richtlijn bepaalt dat ‘de vereniging van verzekeraars, bekend als Lloyd’s’ een erkende EU-verzekeraar is. Dit betekent dat één machtiging alle Lloyd’s-leden dekt. Als gevolg van deze machtiging hebben de leden de verzekering van risico’s in de EER kunnen afsluiten op basis van Solvency II-paspoortrechten.

De leden worden voor de toepassing van deze regeling vertegenwoordigd door Lloyd’s. Op grond van het besluit van Lloyd’s heeft de Raad op 20 september 2018 verklaard dat Lloyd’s bevoegd is om namens de leden op te treden als overdrager voor de uitvoering van deze regeling.

Informatielijn Brexit Transfer

Post Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, BT19 7WZ.

00800 6699 1669