Skip to main content

Denmark

Lloyd's har beskrevet den procedure, som skal følges for internationale (ikke-UK) klager i sin Market Bulletin Y4961 – Håndtering af internationale klager: Udvidelse af nye procedurer. For danskere, der ønsker at klage, ændres proceduren således som beskrevet i Market Bulletin Y4993. Ændringerne afspejler lokale tilsyns- og lovmæssige krav samt markedsskik.

Hensigten med Lloyd's tiltag angående internationale klager er at tilpasse tilsynet med klagehåndteringen til de forventninger, der er opstillet af den tilsynsførende myndighed, det britiske finanstilsyn Financial Conduct Authority (FCA), samtidig med at der ydes fleksibilitet over for Lloyd's managing agents og deres måde at håndtere klager på i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Definition af en klage

En henvendelse fra en kunde, som efter at have diskuteret problemet med forsikringsgiver stadig ikke er enig angående fremgangsmåden for den forsikrede eller udkommet deraf og derfor søger tvisten afgjort af forsikringsgivers klageinstans.

Tidsrammer

Endeligt svar skal gives til klageren inden for rimelig tid med henblik på omstændighederne og klagens kompleksitet. Endeligt svar skal afgives senest otte uger efter modtagelse af klagen.

Ekstern tvistløsning

Ved svar på en klage skal den klagende part oplyses om, at denne, såfremt sagen ikke løses til den klagende parts tilfredsstillelse, kan henvise klagen til gennemgang hos den behørige konfliktløsningsinstans. Klageren bør modtage fuldstændige kontaktoplysninger på konfliktsløsningsinstansen. Disse findes i Klagehåndtering, opsummering.