Skip to main content

Česká republika

Lloyd’s stanovila postup pro vyřizování mezinárodních (nebritských) stížností v publikaci Market Bulletin Y4961 – Řešení mezinárodních stížností: Rozšíření nových postupů. Postup pro české stížnosti byl upraven ve více ohledech jak je uvedeno v publikaci Market Bulletin Y5091. Tyto změny odrážejí místní regulační a zákonné požadavky a praxi na trhu.

Pravidla Lloyd’s pro řešení mezinárodních stížností mají umožnit přehled nad vyřizováním stížností v souladu s regulačními požadavky britského Úřadu pro finanční jednání (Financial Conduct Authority (FCA)), a zároveň umožnit řídícím makléřům pružnost při vyřizování stížností v souladu s místními právními předpisy.

Definice stížnosti 

Jakýkoli ústní nebo písemný projev nespokojenosti, ať oprávněný či nikoli, osoby nebo v zastoupení osoby ohledně finanční služby nebo jejího neposkytnutí, který (1) uvádí, že stěžovatel utrpěl (nebo může utrpět) finanční újmu, závažnou ztrátu nebo závažné nepříjemnosti (2) se vztahuje na činnost toho respondenta nebo kteréhokoli jiného respondenta, se kterým tento respondent je ve spojení v marketinku nebo poskytování finančních služeb nebo produktů, které spadají do pravomoci Ombudsmana pro finanční služby ve Spojeném království.

Lhůty

Okamžité potvrzení stížnosti

Konečná odpověď bude poskytnuta do 8 týdnů od obdržení stížnosti. 

Externí řešení sporu 

V odpovědi na stížnost musí být stěžovatel informován o tom, že v případě nespokojenosti , se může se stížností obrátit na příslušnou službu Externího řešení sporu za účelem jejího přezkoumání. Stěžovateli musí být poskytnuty veškeré kontaktní údaje o službě Externí řešení sporu, jež jsou k dispozici v Souhrnu vyřizování stížností.