Skip to main content

De voorstellen

Achtergrond

Een aantal verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk (VK) die lid van Lloyd’s zijn, mag het ‘recht van vestiging en dienstverlening’ binnen de EER uitoefenen om polissen binnen Europa te beheren zonder dat daarvoor specifieke toestemming nodig is.

Als gevolg van de uittreding van het VK uit de Europese Unie (‘Brexit’) op 31 januari 2020 wordt verwacht dat het huidige recht van vestiging en dienstverlening in de EER op het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020 zal eindigen. Lloyd’s stelt daarom voor om namens de leden een aantal polissen van de leden over te dragen aan Lloyd’s Insurance Company N.V. (‘Lloyd’s Brussels’) (de ‘voorgestelde overdracht'). Lloyd’s Brussels is een verzekeringsmaatschappij opgericht en gereguleerd in België en is een volle dochteronderneming van Lloyd’s.

Tenzij specifiek uitgesloten, zijn de polissen (of delen van polissen) die moeten worden overgedragen in het kader van de voorgestelde overdracht, de polissen waarbij het bij Lloyd’s ondergebrachte risico geheel of gedeeltelijk in een EER-staat is gelegen of waarvan de polishouder een ingezetene is van de EER, zodat de polis (of een deel van de polis) niet zou kunnen worden beheerd na de Brexit vanuit het VK zonder de wettelijke of regelgevende vereisten te schenden (‘EER-polissen’). Door de voorgestelde overdracht zullen de over te dragen EER-polissen na de Brexit conform de wettelijke of regelgevende vereisten kunnen worden beheerd, ook met betrekking tot de betaling van vorderingen.

Indien de High Court of England and Wales (‘High Court’’) de voorgestelde overdracht goedkeurt, zal deze naar verwachting op 30 december 2020 in werking treden (‘ingangsdatum’). Lees alle beschikbare informatie via de links op deze website en zorg ervoor dat iedereen die onder de polis valt, op de hoogte wordt gebracht van de voorgestelde overdracht. Als uw polis een groepsovereenkomst is, zal Lloyd’s u helpen om uw polishouders en andere begunstigden op de hoogte te brengen van de voorstellen. Neem contact met ons op als u ondersteuning nodig hebt.

Gevolgen voor polishouders

Indien goedgekeurd door de High Court zal de voorgestelde overdracht de voorwaarden van gelijk welke polis ongewijzigd laten, behalve dat Lloyd’s Brussels de verzekeraar en de verwerkingsverantwoordelijke zal worden met betrekking tot de EER-polissen. De voorgestelde overdracht is zorgvuldig opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen veranderingen ontstaan in de werking van de polissen. De polishouders zullen geen directe administratieve verandering ondervinden als gevolg van de voorgestelde overdracht en de procedure voor het indienen van vorderingen en de eventuele betalingen die verschuldigd zijn bij de afwikkeling van een geldige vordering, worden door de voorgestelde overdracht niet beïnvloed.

Gevolgen voor syndicaten en herverzekeraars

Lloyd’s Brussels en de Lloyd’s-leden van elk syndicaat sluiten een herverzekeringsovereenkomst (quotencontract) waarbij de economische aansprakelijkheid van de EER-polissen van elk syndicaat vanaf de ingangsdatum van de voorgestelde overdracht volledig zal worden herverzekerd aan de Lloyd’s-leden van dat syndicaat (de ‘Lloyd’s Brussels-herverzekeringsovereenkomst’). Bijgevolg zal de economische aansprakelijkheid voor de over te dragen EER-polissen blijven liggen bij de Lloyd’s-leden die deze polissen onderbrengen of deze polissen hebben geërfd via de procedure van herverzekering na afsluiting (Reinsurance to Close).

Huidige uitgaande herverzekeringspolissen met betrekking tot de over te dragen EER-polissen zullen niet worden overgedragen krachtens de voorgestelde overdracht. In plaats daarvan zullen deze herverzekeringspolissen, in het kader van de voorgestelde overdracht, worden omgezet in retrocessieovereenkomsten die bovenop de Lloyd’s Brussels-herverzekeringsovereenkomst komen. Elke bestaande uitgaande herverzekering gaat van het oorspronkelijke lid op wiens naam de polis is uitgegeven (als herverzekerde polis), over op het nieuwe lid dat de polis van het oorspronkelijke lid heeft herverzekerd onder de Lloyd’s Brussels-herverzekeringsovereenkomst.

Alle daarmee verband houdende onderpand- en andere zekerheidsregelingen op bestaande herverzekeringsovereenkomsten blijven de dekking van de retrocessiedekking steunen, maar omvatten tevens – overeenkomstig de voorwaarden van de overdracht – alle daaruit voortvloeiende wijzigingen die nodig zijn om het feit dat deze afspraken vanaf de ingangsdatum een retrocessiedekking inhouden in plaats van een herverzekering, uit te voeren en te weerspiegelen.

Brexit Transfer Helpline

Post: Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, UK, BT19 7WZ

00800 6699 1669