Skip to main content

De Part VII-overdrachtsprocedure

De voorgestelde overdracht is zorgvuldig opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen veranderingen ontstaan in de werking van de polissen. De polishouders zullen geen directe administratieve verandering ondervinden als gevolg van de voorgestelde overdracht en de procedure voor het indienen van vorderingen en de eventuele betalingen die verschuldigd zijn bij de afwikkeling van een geldige vordering, worden door de voorgestelde overdracht niet beïnvloed.

De Part VII-wetgeving bevat echter een aantal afzonderlijke beschermingsmechanismen voor polishouders (zoals regelmatige beoordeling van de regelgeving, een mededeling aan de polishouders en de aanstelling van een onafhankelijke deskundige om de voorwaarden en het effect van de voorgestelde overdracht en kennisgeving aan polishouders te onderzoeken), zodat zij de tijd hebben om de voorstellen volledig in beschouwing te nemen. De voorstellen moeten door de High Court worden goedgekeurd tijdens een hoorzitting, waar polishouders het recht hebben om vertegenwoordigd te zijn als zij van mening zijn door de voorstellen te worden benadeeld.

De regeling

De voorgestelde overdracht moet worden uitgevoerd middels een overdrachtsregeling voor verzekeringsactiviteiten krachtens Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (‘regeling’). De regeling is het wettelijke mechanisme om de overdracht uit te voeren. U vindt een exemplaar van de regeling en een samenvatting van de voorwaarden van de regeling in de documentenbibliotheek.

De voorgestelde overdracht is nodig om ervoor te zorgen dat het beheer en de schaderegeling van polissen (of delen van polissen) waarbij het bij Lloyd’s ondergebrachte risico geheel of gedeeltelijk in een EER-staat is gelegen of waarvan de polishouder een ingezetene is van de EER, blijvend kan worden gegarandeerd, aangezien de polis (of een deel van de polis) niet zou kunnen worden beheerd na de Brexit vanuit het VK zonder de wettelijke of regelgevende vereisten te schenden. Polissen die onder de vergunningsregeling van een aantal uitgesloten rechtsgebieden vallen, zullen echter niet worden overgedragen.

De regeling vereist de goedkeuring van de High Court of England and Wales (‘High Court’).

De High Court zal de voorgestelde overdracht alleen goedkeuren als de overdracht in alle omstandigheden passend wordt geacht. Als de voorgestelde overdracht door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, zal de startdatum voor de voorgestelde overdracht naar verwachting 30 december 2020 zijn. Op de ingangsdatum zullen alle over te dragen EER-polissen die onder de regeling vallen, en de bijbehorende activa en passiva overgaan naar Lloyd’s Brussels. Alle vorderingen of procedures tegen de leden in verband met deze EER-polissen zullen worden voortgezet door of tegen Lloyd’s Insurance Company N.V. ('Lloyd’s Brussels’).

Indien de regeling goedgekeurd wordt door de High Court, zal de voorgestelde overdracht de voorwaarden van gelijk welke polis ongewijzigd laten, behalve dat Lloyd’s Brussels de verzekeraar en de verwerkingsverantwoordelijke zal worden met betrekking tot de EER-polissen.

De volledige regeling is toegankelijk via de documentenbibliotheek. Vanwege de technische inhoud is het verslag alleen beschikbaar in het Engels. Een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden van de regeling is beschikbaar in het Frans, Spaans, Italiaans, Duits en Nederlands.

Regelgeving

Lloyd’s wordt gereguleerd door de Prudential Regulation Authority (‘PRA’) en de Financial Conduct Authority (‘FCA’) (de ‘Britse regelgevers’). Als onderdeel van hun taak om voorstellen doorlopend te beoordelen, zijn de Britse regelgevers geraadpleegd tijdens het ontwerp en de planning van de overdrachtsvoorstellen. De Britse regelgevers hebben het recht om bij de High Court te worden gehoord en zullen in het kader van het beoordelingsproces verslag uitbrengen over de voorgenomen overdracht.

Beoordeling en verslag van onafhankelijke deskundigen

Volgens Part VII van de FSMA moet een onafhankelijke deskundige worden aangesteld om de voorstellen te beoordelen. De benoeming van de onafhankelijke deskundige is gedaan door Lloyd’s en is goedgekeurd door de PRA, in overleg met de FCA.

Kennisgeving aan polishouders

Namens de leden en met hulp van Lloyd’s-marktdeelnemers (beheerders, makelaars en dekkingverleners) neemt Lloyd’s de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de polishouders op de juiste wijze in kennis worden gebracht van de overdracht.

Tijdstippen en volgorde van maatregelen

  • Brexit-dag: 31 januari 2020
  • Initiële hoorzitting van de High Court: 12 mei 2020
  • Kennisgevingsfase: Juni – augustus 2020
  • Publicatie van het aanvullend verslag van de onafhankelijke deskundige: November 2020
  • Definitieve hoorzitting van de High Court: 18 november 2020.
  • Ingangsdatum regeling: 30 december 2020
  • Einde van de overgangsperiode: 31 december 2020

Brexit Transfer Helpline

Post: Lloyd’s Brexit Transfer,

PO Box 274, BANGOR, UK, BT19 7WZ

00800 6699 1669