Skip to main content

Definicija pritožbe

Kakršenkoli pisni ali ustni izraz nezadovoljstva, naj bo le-to upravičeno ali ne, od same osebe ali v imenu določene osebe, glede opravljene, pomanjkljivo opravljene ali nezagotovljene finančne storitve, ki:
Navaja, da je pritožnik utrpel (ali lahko utrpi) finančno izgubo, materialno škodo ali materialno izgubo in,
Ki je v povezavi z dejavnostjo nasprotne stranke, ali katere koli druge stranke, s katero je nasprotna stranka bila v povezavi v okviru trženja ali izvajanja finančnih storitev ali proizvodov.

Časovni roki

Potrdilo o prejeme je treba posalti takoj

Končni odgovor je treba poslati najkasneje 8 tednov po prejetju pritožbe.

Zunanje reševanje sporov

V odgovoru je pritožnika treba obvestiti, da če njegova pritožba ostaja nezadovoljena, se s pritožbo lahko obrne na primerno Službo za zunanje reševanje sporov. Pritožniku je treba dati vse potrebne podatke in naslov Službe za zunanje reševanje sporov, ki so zapisani v Povzetku obravnave pritožb.

Lloyd´s je določil postopek, ki mu je treba slediti, v primeru mednarodnih (izven Združenega Kraljestva) pritožb, objavljen v Tržnem biltenu (Market Bulletin Y4961) – Obravnava mednarodnih pritožb: Dopolnilo novega pravilnika. Za slovenske pritožbe smo, kot je zapisano v Tržnem biltenu Y5091, uvedeni postopek prilagodili v številnih pogledih. Te spremembe odražajo in so v skladu s tamkajšnjimi pravnimi in zakonskimi zahtevami ter tržno prakso.

Namen Lloyd´s-ovih pravil glede mednarodnih pritožb je omogočiti pregled nad obravnavo pritožb v skladu z britanskim Organom za ravnanje na področju financ (UK Financial Conduct Authority – FCA), hkrati pa dopuščati dovolj prožnosti za pooblaščence za upravljanje, da delo opravljajo v skladu z lokalnimi pravili.