Skip to main content

Slovenska Republika

Definícia sťažnosti

Ústne alebo písomné vyjadrenie nespokojnosti, či oprávnene alebo nie, ktoré podala osoba priamo alebo v zastúpení o poskytnutí finančnej služby alebo jej neposkytnutí, kde:
(1) sťažovateľ údajne utrpel (alebo môže utrpieť) finančnú stratu, materiálnu tieseň alebo ťažkosti a (2) týka sa činnosti daného odporcu alebo iného odporcu, s ktorým daný odporca má nejaké prepojenie v marketingu alebo v poskytovaní finančných služieb alebo produktov.

Lehoty

Promptné potvrdenie prijatia sťažnosti

Konečné stanovisko bude poskytnuté do 8 týždňov od prijatia sťažnosti.

Externé riešenie sporu

Pri vybavovaní sťažnosti musí byť sťažovateľ informovaný, že ak nie je so stanoviskom spokojný, môže sa obrátiť na orgán, ktorý poskytuje externé riešenie sporu a dané stanovisko prehodnotí. Sťažovateľ dostane údaje orgánu, ktorý externé riešenie sporu poskytuje a tieto údaje nájdete vo Vybavovanie sťažností v skratke.

V marketingovom bulletine Y4961 - vybavovanie zahraničných sťažností - spoločnosť Lloyd’s vysvetlila postup vybavovania sťažností v zahraničí (mimo územia Spojeného kráľovstva): Rozšírenie nových postupov. Postupy vybavovania sťažností na Slovensku sú upravené v niekoľkých oblastiach, ako je uvedené v marketingovom bulletine Y5091. Tieto zmeny odzrkadľujú miestne regulačné a právne požiadavky a trhovú prax.

Postupy spoločnosti Lloyd’s pri vybavovaní zahraničných sťažností sú vypracované so zámerom umožniť dohľad nad vybavovaním sťažností podľa regulačných nariadení britského finančného regulačného orgánu Financial Conduct Authority (FCA) a zároveň dávajú určitú voľnosť hlavným sprostredkovateľom pri vybavovaní sťažností v súlade s miestnymi pravidlami.