Skip to main content

Latvija

Lloyd’s ir noteicis procesu, kāds jāievēro attiecībā uz starptautiskām (ne Apvienotās Karalistes) sūdzībām, Market Bulletin Y4961 (Tirgus Biļetenā Y4961) – Starptautisko sūdzību izskatīšana: jaunu procedūru izvēršana. Latvijas sūdzību gadījumā šis process, kāds jāievēro, virknē aspektu ir modificēts, kā aprakstīts Market Bulletin Y5091. Minētās izmaiņas atspoguļo vietējās regulējošās un juridiskās prasības un tirgus praksi.

Lloyd’s noteiktā kārtība attiecībā uz starptautiskajām sūdzībām ir paredzēta, lai būtu iespējama sūdzību izskatīšana atbilstoši Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) normatīvajām prasībām, vienlaikus nodrošinot pielāgojamību vadības pārstāvjiem tā, lai sūdzības varētu izskatīt, ievērojot vietējos noteikumus.

Sūdzības definīcija

Jebkāds mutisks vai rakstisks, pamatots vai nepamatots, neapmierinātības paudums no kādas personas vai tās vārdā par finanšu pakalpojuma sniegšanu vai nesniegšanu, kurā:
(1) apgalvots, ka sūdzības iesniedzējs ir cietis (vai var ciest) finansiālu zaudējumu, materiālu kaitējumu vai materiālu apgrūtinājumu, un (2) kas attiecas uz šī respondenta vai kāda cita respondenta, ar kuru šim respondentam ir kāda saistība mārketinga jomā vai finanšu pakalpojumu vai produktu nodrošināšanā, aktivitāti, uz ko attiecas finanšu tiesībsarga dienesta jurisdikcija Apvienotajā Karalistē.

Grafiki

Tūlītējs sūdzības fakta apstiprinājums
Galīgā atbilde jāsniedz 8 nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas

Ārēja strīdu izšķiršana

Atbildot uz sūdzību, sūdzības iesniedzējs jāinformē, ka, joprojām pastāvot neapmierinātībai, sūdzības iesniedzējs var savu sūdzību iesniegt pārskatīšanai attiecīgajam EDR dienestam. Sūdzības iesniedzējs jānodrošina ar pilnīgu EDR kontaktinformāciju, ko var atrast sūdzības izskatīšanas kopsavilkumā.