Skip to main content

България

Лойдс са изложили процеса за международни жалби (извън Обединеното кралство) в Пазарен бюлетин Y4961 – Разглеждане на международни жалби: Разширяване на нови процедури. Процесът, който трябва да се следва относно българските жалби е изменен в няколко отношения посочени в Пазарен бюлетин. Тези изменения отразяват местните регулаторни и законови изисквания и пазарната практика.

Целта на процедурите за международните оплаквания на Лойдс, е да се позволи надзор върху разглеждането на жалби в съответствие с регулаторните очаквания на Службата за финансов надзор (Financial Conduct Authority), като същевременно се осигури гъвкавост на управляващите агенти свързана с начина, по който те разглеждат жалби съгласно местните правила.

Определение за жалба 

Всяко устно или писмено изразяване на недоволство, независимо дали е оправдано или не, лично или от името на човек, относно предоставянето или не предоставянето на финансова услуга, в което (1) се твърди, че жалбоподателят е претърпял (или може да претърпи) финансова загуба, материален ущърб или материално неудобство; и (2) което се отнася до дейността на този ответник, или на всеки друг ответник, с когото този ответник има някакви взаимоотношения свързани с маркетинг или предоставяне на финансови услуги или продукти, което попада под юрисдикцията на Службата за финансов надзор в Обединеното кралство.

Срокове   

Навременно уведомление за получаването на жалбата

Окончателният отговор да се предостави в срок от 8 седмици от получаването на жалбата.

Външно разрешаване на спорове 

Когато се отговаря на жалба, жалбоподателят трябва да бъде уведомен, че ако остане неудовлетворен от резултата, той би могъл да отнесе жалбата си за преразглеждане до съответната служба за външно разрешаване на спорове. Трябва да му бъдат предоставени пълните данни за контакт на службата за външно разрешаване на спорове, които могат да бъдат намерени в Обобщението за разглеждане на жалби.