Skip to main content

Slovenskí poistenci spoločnosti Lloyd's - ako podať sťažnosť.

Podanie sťažnosti a postup pri vybavovaní vašej sťažnosti.

Ak chcete podať sťažnosť, vo vašej zmluve nájdete údaje osoby, ktorú máte kontaktovať.Tiež môžete kontaktovať vášho brokera a ak sa sťažnosť týka poistnej udalosti, kontaktujte pracovníka, ktorý sa poistnou udalosťou zaoberal a informujte ho o svojej nespokojnosti.

Čo je sťažnosť?

Lloyd's definuje sťažnosť ako:
Ústne alebo písomné vyjadrenie nespokojnosti, či oprávnene alebo nie, ktoré podala osoba priamo alebo v zastúpení o poskytnutí finančnej služby alebo jej neposkytnutí, kde: (1) sťažovateľ údajne utrpel (alebo môže utrpieť) finančnú stratu, materiálnu tieseň alebo ťažkosti a (2) týka sa činnosti daného odporcu alebo iného odporcu, s ktorým daný odporca má nejaké prepojenie v marketingu alebo v poskytovaní finančných služieb alebo produktov, ktoré spadajú do právomoci ombudsmana pre finančné služby vo Veľkej Británii.

Ako spoločnosť Lloyd's vybavuje vašu sťažnosť

Hlavný sprostredkovateľ spoločnosti Lloyd's alebo strana uvedená vo vašej zmluve ako kontaktná osoba pre vybavovanie sťažností pre spoločnosť Lloyd's by vám mala dať svoje písomné stanovisko do 8 týždňov od prijatia vašej sťažnosti.

Ak vaša nespokojnosť po prijatí konečnej odpovede aj naďalej trvá, svoju sťažnosť môžete poslať ombudsmanovi pre finančné služby. Kontaktné údaje:

The Financial Ombudsman Service

Exchange Tower
London
E14 9SR
United Kingdom

Tieto postupy vybavovania sťažností nediskriminujú Vaše práva vyplývajúce zo zákona.

Podanie sťažnosti

Kontaktujte spoločnosť Lloyd's vo Veľkej Británii na:

Complaints

Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693