Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację, proszę ustalić dane osoby do kontaktu w Państwa polisie. Mogą też Państwo skontaktować się ze swoim brokerem, a jeżeli reklamacja dotyczy roszczenia, z osobą rozpatrującą Państwa roszczenie, aby poinformować ją o swoim niezadowoleniu.

Czym jest reklamacja?

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) definiuje reklamację w następujący sposób:

Wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Sposób rozpatrywania reklamacji przez firmę Lloyd’s

Managing agent firmy Lloyd’s lub wymieniona w polisie osoba, którą wyznaczono do rozpatrzenia Państwa reklamacji w jego imieniu, dołoży starań, aby przekazać Państwu swoją decyzję na piśmie w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji lub w przypadkach złożonych w ciągu 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Jeżeli ostateczna odpowiedź Państwa nie zadowala, mogą Państwo skierować reklamację do Rzecznika Finansowego. Dane adresowe: 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Poland

Tel: +48 22 333 73 26/27

Fax: +48 22 333 73 29

E-mail: biuro@rf.gov.pl

Website: www.rf.gov.pl

Wskazany mechanizm rozpatrywania reklamacji pozostaje bez uszczerbku dla Państwa praw na mocy obowiązujących przepisów prawa

You can contact Lloyd's in Poland at:

Lloyd’s General Representative for Poland
ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

E-mail: ewa.zylak@lloyds.com

Tel: +44 (0)22 370 1618 

You can contact Lloyd's in the UK at:

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

Email:  complaints@lloyds.com

Tel: +44 (0)20 7327 5693