Skip to main content

Polscy ubezpieczający firmy Lloyd’s – Jak złożyć reklamację

Informacje o składaniu reklamacji i procedurze ich rozpatrywania.

Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację, proszę ustalić dane osoby do kontaktu w Państwa polisie. Mogą też Państwo skontaktować się ze swoim brokerem, a jeżeli reklamacja dotyczy roszczenia, z osobą rozpatrującą Państwa roszczenie, aby poinformować ją o swoim niezadowoleniu.

Czym jest reklamacja?

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) definiuje reklamację w następujący sposób:

Wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Sposób rozpatrywania reklamacji przez firmę Lloyd’s

Managing agent firmy Lloyd’s lub wymieniona w polisie osoba, którą wyznaczono do rozpatrzenia Państwa reklamacji w jego imieniu, dołoży starań, aby przekazać Państwu swoją decyzję na piśmie w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji lub w przypadkach złożonych w ciągu 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Jeżeli ostateczna odpowiedź Państwa nie zadowala, mogą Państwo skierować reklamację do Rzecznika Finansowego. Dane adresowe:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Poland

+48 22 333 73 26/27

Wskazany mechanizm rozpatrywania reklamacji pozostaje bez uszczerbku dla Państwa praw na mocy obowiązujących przepisów prawa

You can contact Lloyd's in Poland at:

Complaints

Lloyd’s General Representative for Poland
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

+44 (0)22 370 1618

You can contact Lloyd's in the UK at:

Complaints

Complaints
Fidentia House
Walter Burke Way
Chatham Maritime
Chatham
Kent
ME4 4RN

+44 (0)20 7327 5693