Den 23 juni 2016 röstade en majoritet av de som röstade i folkomröstningen för att Storbritannien skulle lämna EU. Utträdesprocessen inleddes sedan den 29 mars 2017 genom att åkalla artikel 50 i Lissabonfördraget. Ledarna för Storbritannien och EU godkände avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU den 17 oktober 2019. Avtalet ratificerades och trädde i kraft och Storbritannien lämnade EU samma dag, den 31 januari 2020. 

Avtalet innehåller en övergångsperiod, under vilken det kommer att finnas kontinuitet när det gäller rättsliga och regulatoriska frågor mellan Storbritannien och EU på grundval av de befintliga reglerna från det datum då Storbritannien lämnar EU fram till utgången av denna period. Övergångsperioden beräknas upphöra den 31 december 2020. 

Vissa brittiska försäkringsbolag, som är medlemmar i Lloyd’s, åtnjuter för närvarande EES-passrättigheter för att försäkringarna ska kunna hanteras i Europa utan att ytterligare tillstånd krävs.    

De nuvarande EES-passrättigheterna förväntas att upphöra vid övergångsperiodens slut den 31 december 2020 som en följd av Brexit. Lloyd’s föreslår därför på medlemmarnas vägnar att vissa försäkringar överförs från medlemmarna till Lloyd’s Insurance Company S.A. (”Lloyd’s Bryssel”). Lloyd’s Bryssel är ett försäkringsbolag som är bildat och står under tillsyn i Belgien. Det är ett helägt dotterbolag till Lloyd’s. 

De försäkringar (eller delar av dem) som ska överföras i enlighet med förslaget är, såvida de inte uttryckligen är undantagna, sådana där hela eller delar av risken som är tecknad hos Lloyd’s befinner sig i en EES-stat eller där försäkringstagaren är bosatt i EES, så att försäkringen (eller delar av den) inte kan hanteras från Storbritannien efter Brexit, utan att bryta mot rättsliga eller regulatoriska krav (”Försäkringar som överförs”). Den föreslagna överföringen kommer att säkerställa att Försäkringar som överförs kan hanteras på ett godkänt sätt även efter Brexit, exempelvis avseende betalning av ersättningar.   

Om High Court of England and Wales (”Högsta domstolen”) godkänner det, kommer den föreslagna överföringen inte att förändra andra försäkringsvillkor än att Lloyd’s Bryssel kommer att bli försäkringsgivare och personuppgiftsansvarig för Försäkringar som överförs. Den föreslagna överföringen har utformats noggrant för att säkerställa att den inte ändrar försäkringarnas funktion. Försäkringstagarna kommer inte att se några direkta administrativa förändringar till följd av den föreslagna överföringen och processen för att begära ersättning och eventuella betalningar som kan behöva utföras vid hanteringen av ett giltigt ersättningsanspråk påverkas därför inte av den föreslagna överföringen. Om överföringen godkänns av Högsta domstolen förväntas den att genomföras den 30 december 2020.

Hur du kontaktar oss

För att tala med en representant för Lloyd’s om förslagen kan du kontakta oss på vårt informationsnummer: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Telefonnummer för alla länder som omfattas). 
Lloyd’s representanter kan svara på frågor på engelska, nederländska, franska, tyska, italienska och spanska. Det finns en röstbrevlåda för frågor på andra språk. 

Hjälplinjen kommer att vara öppen klockan 9-17 måndag till fredag engelsk tid (exklusive helgdagar) tills överföringsplanen träder i kraft den 30 december 2020. 
Du kan även kontakta oss via e-post på samtliga språk: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Eller med post: 
Lloyd’s Brexit Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Om du har frågor som inte har med överföringen att göra, vänligen kontakta din vanliga marknadsrepresentant, Managing Agent, Broker eller Coverholder. 

Hur du framför invändningar
Var och en som anser att den skulle påverkas negativt av den föreslagna överföringsplanen har rätt att närvara vid Förhandlingen och framföra sina synpunkter, antingen personligen eller genom företrädare. Processen skulle underlättas om den som önskar närvara vid Förhandlingen informerar Lloyd’s skriftligen på ovanstående adress så snart som möjligt och helst före den 11 november 2020. Ange varför du skulle påverkas negativt.   

Ansökan beräknas att tas upp inför en domare i Högsta domstolen på 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL den 18 november 2020 (”Förhandlingen”).  
Var och en som anser sig kunna påverkas negativt av överföringsplanen kan lämna sina synpunkter på den genom någon av kontaktmetoderna ovan. 

Document links

Meddelande till försäkringstagare - Post

Rättslig information

Frågor och svar/snabbreferens
Förslagen
Kapitel VII-överföringsprocessen

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)