Väčšina ľudí, ktorí dňa 23. júna 2016 hlasovali v referende, hlasovala za to, aby Spojené kráľovstvo opustilo EÚ. Následne sa dňa 29. marca 2017 spustil proces odchodu uplatnením článku 50 Lisabonskej zmluvy. Vedúci predstavitelia Spojeného kráľovstva a EÚ schválili dňa 17. októbra 2019 Dohodu o stiahnutí Spojeného kráľovstva a Severného Írska z EÚ. Táto dohoda bola ratifikovaná, nadobudla platnosť a Spojené kráľovstvo opustilo EÚ ešte v ten istý deň, t.j. 31. januára 2020. 

Dohoda obsahuje prechodné obdobie, počas ktorého bude existovať právna a regulačná kontinuita medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ na základe existujúcich pravidiel odo dňa, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ, až do uplynutia tohto obdobia. Očakáva sa, že prechodné obdobie skončí dňa 31. decembra 2020. 

Niektorí poisťovatelia v Spojenom kráľovstve, ktorí sú Členmi spoločnosti Lloyd’s, si v súčasnosti môžu uplatňovať svoje práva vykonávať svoje činnosti v rámci celého EHP, čo má umožniť spravovanie poistných zmlúv v rámci Európy bez potreby ďalšej autorizácie. 

V dôsledku Brexitu sa očakáva, že súčasné práva vykonávať činnosti v rámci EHP prestanú platiť na konci prechodného obdobia dňa 31. decembra 2020. Spoločnosť Lloyd’s preto navrhuje v mene Členov previesť niektoré poistné zmluvy od Členov do spoločnosti Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels“). Lloyd’s Brussels je poisťovacia spoločnosť založená a regulovaná v Belgicku a je 100 % dcérskou spoločnosťou Lloyd’s. 

Pokiaľ to nie je konkrétne vylúčené, v rámci poistných zmlúv (alebo ich častí), ktoré sa majú prevádzať ako súčasť navrhovaného prevodu, sa celé riziko alebo jeho časť poistená v Lloyd’s nachádza v štáte EHP alebo ich poistenec je rezidentom v EHP, a teda takáto poistná zmluva (alebo jej časť) sa po ukončení Brexitu nebude dať spravovať z Veľkej Británie bez porušenia príslušných právnych alebo regulačných požiadaviek („Prevádzané poistné zmluvy“). Navrhovaný prevod zabezpečí, aby sa Prevádzané poistné zmluvy mohli spravovať aj po Brexite v súlade so zákonom, a to aj v súvislosti s výplatou poistných nárokov. 

Ak bude Navrhovaný prevod schválený Najvyšším súdom Anglicka a Walesu (ďalej len „Najvyšší súd“), potom tento prevod nezmení podmienky žiadneho poistenia s výnimkou skutočnosti, že poisťovateľom a prevádzkovateľom údajov v súvislosti s Prevádzanými poistnými zmluvami sa stane spoločnosť Lloyd’s Brussels. Navrhovaný prevod bol starostlivo navrhnutý tak, aby sa nezmenil spôsob účinku poistných zmlúv. Poistenci nebudú evidovať v dôsledku navrhovaného prevodu žiadnu priamu administratívnu zmenu a navrhovaný prevod nebude mať vplyv na proces uplatnenia poistných nárokov a na akékoľvek platby, ktoré môžu byť splatné pri vyrovnaní platného poistného nároku. Ak Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod, potom sa očakáva, že nadobudne účinnosť dňa 30. decembra 2020.

Ako nás kontaktovať
Ak si prajete hovoriť so zástupcom spoločnosti Lloyd’s o návrhoch, kontaktujte nás na informačnej linke: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Telefóny pre všetky posudzované krajiny). 
Zástupcovia spoločnosti Lloyd’s môžu odpovedať na otázky v anglickom, holandskom, francúzskom, nemeckom, talianskom a španielskom jazyku. V prípade otázok vo všetkých ostatných jazykoch je k dispozícii aj hlasová schránka. 

Linka pomoci bude otvorená od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod. britského času (okrem štátnych sviatkov), kým Schéma nenadobudne účinnosť dňa 30. decembra 2020. 
Prípadne nás kontaktujte písomne v akomkoľvek jazyku emailom na: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

alebo poštou na adrese: 
Prevod Lloyd’s po Brexite 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

V prípade otázok, ktoré sa netýkajú prevodu, kontaktujte svojho obvyklého zástupcu na trhu, riadiaceho agenta, makléra alebo povereného zástupcu. 

Ako vzniesť svoje obavy
Každá osoba, ktorá sa domnieva, že by ju navrhovaná Schéma mohla nepriaznivo poškodiť, má právo zúčastniť sa na pojednávaní a vyjadriť svoj postoj, a to buď osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Procesu by pomohlo, ak by ktokoľvek, kto sa chce zúčastniť pojednávania, informoval o tom spoločnosť Lloyd’s písomne na vyššie uvedenej adrese čo najskôr, najlepšie do 11. novembra 2020, s uvedením dôvodu, pre ktorý by bol nepriaznivo ovplyvnený. 

Očakáva sa, že žiadosť sa prerokuje pred sudcom Najvyššieho súdu v 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londýn, EC4 1NL 18. novembra 2020 (ďalej len „Pojednávanie“). 
Každá osoba, ktorá sa domnieva, že by mohla byť nepriaznivo ovplyvnená Schémou, sa môže vyjadriť k Schéme prostredníctvom ktoréhokoľvek z vyššie uvedených spôsobov kontaktovania. 

 

Document links

Oznámenie pre poistenca − pošta

Právne oznámenie

Často kladené otázky/stručná referenčná príručka
Návrhy

Proces prevodu podľa Časti VII

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)