23. juunil 2016 hääletas enamik referendumil hääletanud inimesi Suurbritannia EL-ist lahkumise poolt. Seejärel algas väljumisprotsess Lissaboni Lepingu artikli 50 alusel 29. märtsil 2017. Suurbritannia ja EL-i juhid kinnitasid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa EL-ist lahkumise lepingu 17. oktoobril 2019 ning see leping ratifitseeriti ja jõustus ning Ühendkuningriik lahkus EL-ist samal kuupäeval, 31. jaanuaril 2020. 

Leping sisaldab üleminekuperioodi, mille jooksul toimub Suurbritannia ja EL-i vahel õiguslik ja regulatiivne järjepidevus kehtivate reeglite alusel alates kuupäevast, mil Suurbritannia EL-ist lahkub, kuni nimetatud perioodi lõppemiseni. Üleminekuperiood lõpeb eeldatavalt 31. detsembril 2020. 

Teatavatel Suurbritannia kindlustusandjatel, kes on Lloyd’si liikmed, on praegu EMP tegevusloaõigused, mis võimaldavad hallata poliise Euroopas ilma täiendava loa vajaduseta. 

Brexiti tagajärjel lõpeb praegune EMP tegevusloaõiguste kehtivus eeldatavalt üleminekuperioodi lõpus, 31. detsembril 2020. Seetõttu teeb Lloyd’s liikmete nimel ettepaneku anda teatud poliisid liikmetelt üle ettevõttele Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’si Brüsseli haru”). Lloyd’si Brüsseli haru on Belgias asutatud ja tegutsev kindlustusettevõte ning täielikult Lloyds’ile kuuluv tütarettevõte. 

Vastava konkreetse välistuse puudumisel kuuluvad kavandatud üleandmise raames üleandmisele poliisid (või poliiside osad), mille korral kõik või mõned riskid, mida Lloyd’siga sõlmitud poliis hõlmab, asuvad EMP liikmesriigis või kindlustusvõtja on EMP resident, mistõttu pärast Brexitit pole poliisi (või poliisi osa) võimalik hallata Suurbritanniast ilma juriidilisi või regulatiivseid nõudeid rikkumata („Üle antavad poliisid”). Kavandatud üleandmine tagab, et üle antavaid poliise saab ka pärast Brexitit nõuetekohaselt hallata, sealhulgas seoses nõuete tasumisega. 

Kui Inglismaa ja Walesi ülemkohus (High Court of England and Wales, „ülemkohus”) selle heaks kiidab, ei muuda kavandatud üleandmine ühegi poliisi tingimusi, välja arvatud asjaolu, et Lloyd’si Brüsseli harust saab üle antavate poliiside kindlustusandja ja vastutav töötleja. Kavandatud üleandmine on hoolikalt läbi mõeldud tagamaks, et see ei muuda poliiside toimimist. Kindlustusvõtjatele ei too kavandatud üleandmine kaasa mingeid otseseid administratiivseid muutusi ning kavandatud üleandmine ei mõjuta seega nõuete esitamise protsessi ega makseid, mis võivad kuuluda tasumisele kehtiva nõude korral. Kui ülemkohus selle heaks kiidab, peaks kavandatud üleandmine eeldatavalt jõustuma 30. detsembril 2020.

Kuidas meiega ühendust võtta
Lloyd’si esindajaga ettepanekute arutamiseks võtke meiega ühendust teabeliinil: 
[+44 (0) 0800 000 00] (Kõigi riikide telefoninumbrid on läbivaatamisel). 
Lloyd’si esindajad võivad päringutele vastata inglise, hollandi, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles. Kõikides teistes keeltes päringute tegemiseks on saadaval ka kõneposti võimalus. 

Nimetatud abiliin on avatud esmaspäevast reedeni Suurbritannia aja järgi (välja arvatud pangapühadel) kell 9.00—17.00 kuni skeemi jõustumiseni 30. detsembril 2020. 
Teise võimalusena võite meiega ühendust võtta kirjalikult mistahes keeles e-posti teel: 
enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Või posti teel: 
Lloyd’si Brexiti Transfer 
PO Box 724 
BANGOR 
BT19 7WZ. 

Kõigi üleandmisega mitteseotud päringute korral pöörduge oma tavapärase turuesindaja, haldusagendi, maakleri või halduri poole. 

Kuidas väljendada kahtlusi
Kõigil isikutel, kes arvavad, et kavandatud skeem võib avaldada neile ebasoodsat mõju, on õigus osaleda kohtuistungil ning väljendada oma seisukohti isiklikult või esindaja kaudu. Protsessi käiku aitaks lihtsustada, kui iga isik, kes soovib istungil osaleda, teavitaks Lloyd’si sellest kirjalikult eespool toodud aadressil esimesel võimalusel ja eelistatult enne 11. novembrit 2020, selgitades põhjust, miks skeem avaldaks neile ebasoodsat mõju. 

Avaldus kuulub arutamisele ülemkohtu kohtuniku juuresolekul aadressil 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4 1NL 18. novembril 2020 („kohtuistung”). 
Iga isik, kes arvab, et skeem võib avaldada talle ebasoodsat mõju, võib esitada skeemi kohta oma seisukohti eespool toodud kontaktandmete kaudu.

 

Document links

Kindlustusvõtja teade - postitamine

Juriidiline teatis

KKK/ kiirviited
Ettepanekud
VII osa üleandmise protses

Useful links

About Lloyd’s (English Language Only)

The Independent Expert (English Language Only)

Document Library (English Language Only)